ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
اصلاح حساب؛ خدمتی است در راستای اصل تطابق، بعبارت دیگرتشخیص میزان هزینه ها و درآمدهای هر دوره از حسابهای پیش پرداخت ها و پیش دریافت ها و تخصیص آنها به حسابهای مقتضی است..

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها