ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
حسابرسي صورتهاي مالي يكي از انواع خدمات اطمينان بخشي‌است. خدمت اطمينان بخش خدمتي است كه طي آن حسابرس نظر خود را در باره حاصل ارزيابي يا اندازه‌ گيري يك موضوع بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده، براي افزايش اطمينان استفاده‌ كنندگان مورد نظر ، اظهار مي‌كند. استانداردهاي حسابرسي كه ابزار حسابرسي صورتهاي مالي ‌است، شامل اصول بنيادي و روشهاي اساسي حسابرسي همراه ‌با ديگر رهنمودهاي لازم براي بكار گيري آن در حسابرسي مي‌باشد هدف حسابرسي صورتهاي مالي اين است كه حسابرس بتواند در باره اين كه آيا صورتهاي مالي از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، تهيه‌ شده ‌است يا خير، اظهار نظر كند

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها