ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
نظام بودجه‌ريزي عملياتي بعنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع سازماني مورد توجه جدي دولت‌ها در سطوح ملي و محلي بوده است. طبق تعریف صندوق بین المللی پول بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از؛ روشها و سازوكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي را با خروجي‌ها و پيامدهاي آنها از طريق به كارگيري اطلاعات عملكردي در تخصيص منابع تقويت مي‌سازد

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها