ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
. بر اساس استاندارد شماره 18 حسابداری، کلیه واحد های تجاری اصلی به استثنای واحد های تجاری که بیش از 90% سهام آنها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به واحد تجاری دیگری باشد.باید صورت واحد تجاری اصلی عبارتست از یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحد تجاری فرعی عبارتست از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است.های مالی تلفیقی تهیه کند.

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها که دارای یک و یا چند واحد فرعی باشند.