ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
هدف اصلی حسابداری مدیریت تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران سازمان برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل فعالیت های شرکت در راستای پیشبرد استراتژی های آن است. حسابداری مدیریت عمدتا برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی ذینفعان داخلی سازمان می باشد.

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها