ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
حسابرسی مالیاتی با توجه به ماهیت آن نوعی حسابرسی رعایت به شمار می‌‌‌رود. در حسابرسی مالیاتی، حسابرسان در واقع ابزار اجرای اعمال حاکمیت دولت به شمار می‌‌‌روند. به همین علت قلمرو وظایف و محدودۀ رسیدگی آنها را قانون مالیات‌‌های مستقیم توضیح و بیان می‌‌‌کند در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع حسابرسی مالیاتی و شرایط آن اینگونه بیان شده است تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی ویا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .با این اوصاف یکی ازخدماتی که موسسات حسابرسی مجاز به انجام آن هستند، حسابرسی مالیاتی است.

مخاطبین این فعالیت
اشخاص حقیقی و حقوقی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند