ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
برای کمک به اداره سازمان وبرقراری انضباط اداری، آئين نامه هاي مورد نياز شركتها را با توجه به اهداف اصلي و موضوع فعاليت آنها تهيه ، تدوين و ارائه مي نمايد تا پس از تصويب ارکان تصميم گیرنده در شرکتها ، بمورد اجرا گذاشته شود . اهم آئين نامه هاي مورد لزوم در شركتها به طور كلي بشرح ذيل مي باشد : آئين نامه هاي مالي : - آئين نامه هزينه هاي جاري و سرمايه اي - آئين نامه تنخواه گردان ها - آئين نامه دريافت و پرداخت ها - آئين نامه محاسبه مطالبات مشکوک الوصول آئين نامه هاي اداري : - آئين نامه هاي استخدامي و گروه بندي كاركنان - آئين نامه هاي ماموريت كاركنان - آئين نامه رفاهي - آئين نامه پرداخت وام به كاركنان

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها