ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
انتخاب اطلاعات مالي ، مقايسه و مشخص نمودن رابطه بين اطلاعات مالي ، تفسير و ارزيابي مقايسات و ارتباطات تعيين شده را عارضه یابی مالی ویا تجزيه و تحليل صورتهاي مالي مي گويند . و به ترتيب زير انجام مي شود . 1- انتخاب اطلاعات مالي 2- مقايسه و مشخص نمودن ارتباط بين اطلاعات مالي 3- تغيير و ارزيابي

مخاطبین این فعالیت
کلیه شرکت های خصوصی، دولتی، عمومی، سازمان ها ، نهادها ، بانک ها