ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
گزارشی است که هر پروژه را از جنبه های مختلف بازار، اقتصادی و فنی، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. این گزارش از 3 بخش به شرح زیر تهیه می شود 1. مطالعه بازار: جنبه های مختلف بازار محصول را از نظر عرضه، تقاضا،بازار هدف و... مورد مطالعه قرار می دهد 2. توجیه پذیری فنی: جنبه های فنی طرح از جمله فن آوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرایی طرح را مورد بررسی قرار می دهد. 3. تجزیه و تحلیل مالی: جنبه های مالی وسود آوری طرح را مورد مطالعه قرار میدهد

مخاطبین این فعالیت
سرمایه گذاران، مدیران و سهامداران و کلیه تصمیم گیرندگان در هر سازمان