ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

حسابرسی داخلی

نام شرکت محل شرکت نوع فعالیت
بانک ملی ایران تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شهرداری اصفهان اصفهان شهرداریها
بانک صنعت و معدن تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شرکت پست بانک ایران تهران بانکها و موسسات مالی و اعتباری

جستجوی مشتریان

یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.
ادامه مطلب