ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

بودجه‌ريزي عملياتي

نام شرکت محل شرکت نوع فعالیت

جستجوی مشتریان

نظام بودجه‌ريزي عملياتي بعنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع سازماني مورد توجه جدي دولت‌ها در سطوح ملي و محلي بوده است. طبق تعریف صندوق بین المللی پول بودجه ریزی عملیاتی عبارت است از؛ روشها و سازوكارهايي كه ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي را با خروجي‌ها و پيامدهاي آنها از طريق به كارگيري اطلاعات عملكردي در تخصيص منابع تقويت مي‌سازد
ادامه مطلب