ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

تهیه صورت های مالی تلفیقی

نام شرکت محل شرکت نوع فعالیت
شهرداری تهران تهران شهرداریها

جستجوی مشتریان

. بر اساس استاندارد شماره 18 حسابداری، کلیه واحد های تجاری اصلی به استثنای واحد های تجاری که بیش از 90% سهام آنها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به واحد تجاری دیگری باشد.باید صورت واحد تجاری اصلی عبارتست از یک واحد تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحد تجاری فرعی عبارتست از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است.های مالی تلفیقی تهیه کند.
ادامه مطلب