ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

طراحی و استقرار سيستم های مالی

نام شرکت محل شرکت نوع فعالیت
شهرداری تهران تهران شهرداریها

جستجوی مشتریان

این موسسه خدمات جامعي را در زمينه استقرار سيستم هاي جامع مالي مناسب به همراه طراحي و استقرار سيستم ها و نظام هاي مالي صحيح ، اصولي و منطبق با اصول متداول حسابداري ( طبق رهنمودهاي سازمان حسابرسي ) پيش بيني و اجرا نموده و چگونگي استقرار كنترلهاي داخلي اساسي ، كنترلهاي انضباطي حاكم بر سيستم هاي فوق براي محافظت و نگهداري دارايي ها و اسناد و مدارك ، تقسيم وظايف , سرپرستي مفيد و موثر، ثبت صحيح و بموقع فعاليت هاي شركت مستند به مدارك مربوط در دفاتر و سيستم هاي نرم افزاري مناسب و تهیه گزارشات درون سازمانی و برون سازماني ( سالانه ، ميان دوره اي ، گزارشات خاص و بر حسب مورد ) را اجرا خواهد نمود . سيستم هاي جامع مالي بصورت دستي و مكانيزه و بطور كلي مرتبط با يكديگر تهيه و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد ، لذا كليه سيستم ها به نحوي طراحي خواهد شد كه قابليت مكانيزه شدن را دارا بوده و ارتباط آن با ساير سيستم ها به صورت اصولي حفظ گردد
ادامه مطلب