ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

بانکها و موسسات مالی و اعتباری

نام شرکت محل شرکت نوع خدمات
موسسه مالی و اعتباری ملل تهران بازرس قانونی و حسابرس مستقل
بانک ملی ایران تهران حسابرسی داخلی
بانک مهر اقتصاد تهران بازرس قانونی و حسابرس مستقل
بانک انصار تهران بازرس قانونی و حسابرس مستقل
بانک قوامین تهران بازرس قانونی و حسابرس مستقل
بانک صنعت و معدن تهران حسابرسی داخلی
شرکت پست بانک ایران تهران حسابرسی داخلی

جستجوی مشتریان

افزایش قابلیت اتکای صورتهای مالی که در جلب اعتماد مردم برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری موثر است ضمن اینکه انجام حسابرسی برای بانکها و موسسات اعتباری الزام قانونی میباشد