ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
و شرکتهای وابسته شرکت جهاد نصر یزد حسابرسی مالیاتی سایر شرکتهای خصوصی یزد
شرکت اهتمام جم بازرس قانونی و حسابرس مستقل سایر شرکتهای خصوصی تهران
شرکت کارگزاری اطمینان سهم بازرس قانونی و حسابرس مستقل کارگزاریها و صندوقهای سرمایه گذاری تهران
شرکت کارگزاری نهایت نگر بازرس قانونی و حسابرس مستقل کارگزاریها و صندوقهای سرمایه گذاری تهران
شرکت پست بانک ایران حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران
بانک صنعت و معدن حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران
بانک قوامین بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران
بانک انصار بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران
بانک مهر اقتصاد بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران
بانک ملی ایران حسابرسی داخلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری تهران