ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

محمدتقی رضائی

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و هماهنگی

ایمیل

rezaei

اسفندیار گرشاسبی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

ایمیل

garshasbi

قاسم شیخانی

مدیر حسابرسی و عضو هیئت مدیره

ایمیل

sheykhany

علیرضا زند بابارئیسی

مدیر حسابرسی و عضو هیئت مدیره

ایمیل