ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

محمدتقی رضائی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ایمیل

rezaei

اسفندیار گرشاسبی

رئیس هیئت مدیره

ایمیل

garshasbi

ابوالفضل رضایی

مدیر حسابرسی و عضو هیئت مدیره

ایمیل

علیرضا زند بابارئیسی

مدیر حسابرسی و نایب رئیس هیئت مدیره

ایمیل

عباس اسماعیلی

مدیر حسابرسی و عضو هیئت مدیره

ایمیل