ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

محمدتقی رضائی

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و هماهنگی

ایمیل

rezaei

اسفندیار گرشاسبی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

ایمیل

garshasbi

قدرت اله مشایخی

شریک و مدیر ارشد فنی

ایمیل

mashayekhi

قاسم شیخانی

مدیر حسابرسی و عضو هیئت مدیره

ایمیل

sheykhany

مصطفی احمدی وسطی کلایی

شریک، مدیر ارشد فنی و مدیر برد مازندران

ایمیل

ahmadi