ارقام نگر آریا

شماره ثبت:17757

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه رسمی حسابداران ایران
معتمد سازمان بورس اوراق بهادار

آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

ویژه نامه نوروزی نگرش نو، فصلنامه داخلی موسسه ارقام نگر آریا منتشر شد

با فرارسیدن نوروز باستانی برآن شدیم تا ویژه نامه ای درخور منتشر نماییم

دانلود نگرش نو فصلنامه داخلی موسسه ارقام نگر آریا - ویژه نامه نوروزی


آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

آیا می توانیم در موفقیت صاحبکار موثر باشیم ؟

گزارش های مالی اغلب حاوی اطلاعات مالی تاریخی است و به تخصص مالی نیازدارد تا بتوان از آن استفاده کرد .در این راستا، باتوجه به سخت شدن رقابت در عرصه تجارت جهانی به نظر می رسد این نیاز وجود دارد که گزارشات تحلیلی در بخش خدمات مدیریت با زبان ساده و روان بیان شوند تا، امکان تصمیم گیری را برای مدیران در سطوح مختلف وبا رشته های تحصیلی متفاوت، آسان سازد و همه ابعاد سازمان را از گذشته، حال وآینده در بر گیرد. دربازارهاي رقابتی توسعه یافته جهانی، نیاز سازمان ها به منظور سازگاري با محیط رقابتی پویا و پیچیده امروزي به منظور بقاء، امري بدیهی است. امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمانها به سوی تمام ذینفعان معطوف شده و تغییرات عمده ای در روشهای کسب وکار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است . این موسسه در راستای تحقق این هدف همواره سعی بر این داشته است تا گزارشات مدیریت خود را با تکیه برتجربیات مدیران خود بصورت تحلیلی ساده و تصمیم ساز بر ابعاد مختلف .عملکرد یک سازمان ارائه نماید.


عضو جامعه حسابداران رسمی - رتبه الف

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار – رتبه یک

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

اطلاعیه تکمیل اطلاعات تحصیلی و آموزشی

همکاران محترم، لطفا فرم های ذیل را دانلود کرده و پس از تکمیل به واحد آموزش ارسال نمایید

نسخه PDF

نسخه WORD